Oprichten stichting

Icoon4

Koninginneweg 2
1217 KW Hilversum
T: 035-6254321
E: info@vls-notaris.nl

Oprichting bij notariële akte

Om een stichting op te richten is het noodzakelijk om naar de notaris te gaan. Voor de oprichting is namelijk een notariële akte verplicht.

Het oprichten van een stichting zorgt voor een scheiding tussen het eigen vermogen van de oprichters en het vermogen van de stichting. Geldstromen lopen zo niet meer door elkaar. Een stichting is bovendien een rechtspersoon. Dat betekent dat een stichting bezittingen en schulden kan hebben en ook contracten kan afsluiten. Als rechtspersoon kan een stichting subsidies, donaties en legaten ontvangen. Daarnaast worden de ‘spelregels’ van de organisatie officieel vastgelegd in statuten.

Ideëel of sociaal doel

De uitkeringen van een stichting moeten ten goede komen aan het ideële of sociale doel. Een stichting mag geen uitkeringen doen aan haar oprichters of aan hen die deel uitmaken van organen binnen de stichting (zoals het bestuur). Het is wel toegestaan om onkosten of ter beschikking gestelde tijd te vergoeden aan oprichters of bestuurders (mits reëel).

Inschrijven Kamer van Koophandel en UBO register

Een stichting moet ook in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel worden ingeschreven, deze inschrijving verzorgen wij voor u. De inschrijving is verplicht op grond van het Burgerlijk Wetboek. Zonder deze inschrijving zijn bestuurders van de stichting persoonlijk aansprakelijk voor rechtshandelingen die zij namens de stichting verrichten.

Bij de inschrijving in het Handelsregister worden de persoonlijke gegevens van de oprichters, de bestuurders en andere personen die volgens de statuten bevoegd zijn de stichting te vertegenwoordigen in het register opgenomen. Ook moet een notarieel afschrift van de statuten ter inzage worden neergelegd bij de Kamer van Koophandel. De gegevens die in het Handelsregister worden opgenomen zijn openbaar.

De inschrijving in het Handelsregister moet actueel zijn. Een bestuurswisseling moet u zelf doorgeven aan de Kamer van Koophandel.

De bestuurders van de stichting worden ook ingeschreven bij het UBO register.

Statuten

In de oprichtingsakte moeten de statuten van de stichting worden opgenomen. In de statuten nemen wij in ieder geval de volgende gegevens op:

  • de naam van de stichting, met het woord stichting als deel van de naam;
  • de gemeente in Nederland waar zij gevestigd is;
  • het doel van de stichting;
  • de wijze van benoeming en ontslag van bestuurders;
  • de bestemming van het batig saldo bij ontbinding of de wijze waarop de bestemming moet worden vastgesteld.

De verplichtingen en bevoegdheden van het bestuur worden ook vaak in de statuten opgenomen.